Boeren voor Natuur

Boeren voor Natuur

In augustus 2003 was er een allereerste verkennend gesprek tussen Twickel, Alterra en ons. Twickel als landgoedeigenaar, Alterra als projectorganisatie en wij als antikraakbewoners van een Twickeler boerderij.
Met als gespreksonderwerp: Boeren voor Natuur.

Boeren voor Natuur: een concept met kringlooplandbouw, waterdoelen en landschapsbeheer als kern, en met als doel dat alle partijen hun belangen gediend zien en ingezette euro’s maximaal rendement opleveren.
In concreto impliceerde dit het creëren van een gesloten kringloop binnen het bedrijf op basis van een duurzame balans tussen hectares land en aantal dieren. Met afspraken over aanpassing van grondwaterstanden, aanleg van landschapselementen en een vorm van beheer waarbij de boer zelfstandig agrarisch ondernemer blijft, maar wel betaald wordt voor wat hij doet en nalaat.
Geen aanvoer van voer en mest van buiten het bedrijf. Geen gebruik van kunstmest. Geen bestrijdingsmiddelen.
Dat maakt controle simpel en het verwachte effect groot.
De extensieve dierhouderij en wijze van beheer zorgen voor een minimale uitstoot en uitspoeling van stikstof, fosfaat en nitraat. De omringende natuurterreinen gedijen onder de verhoging van de grondwaterstand, en benedenstrooms heeft men het voordeel van een tragere aanvoer van water.

Toen duidelijk werd dat andere kandidaten afhaakten, werd Boeren Voor Natuur vanuit onze locatie een serieuze optie, en kon Twickel ons op 22 juli 2005 een pachtcontract voor de boerderij en omringende gronden aanbieden.

In 2006 ging veel aandacht naar papierwerk. Betalen van een opbrengstdervings-vergoeding door de overheid noodzaakt immers tot een staatssteuntoets in Brussel. En dus tot berekeningen en rapporten.
In het rapport “Boeren voor Natuur, een economische vertaling” hebben wij samen met Animal Science Group (Wageningen Universiteit) en Dienst Landelijk Gebied de berekening gemaakt. Hierin maken we inzichtelijk welke financiële consequenties het voor de boer heeft als hij gaat extensiveren, herinrichten en de kringloop sluit. In dit rapport staan de berekeningen voor schapen en zoogkoeien.

Uiteindelijk duurde het tot 15 december 2007 tot het contract Boeren voor Natuur er lag. Een 30-jarig contract, met toestemming vanuit Europa, waarin ministerie, provincie, waterschap, gemeentes, regio en Twickel samen de handtekening zetten voor de realisatie en uitvoering van ons streefbeeld.
Minister van Landbouw, Gerda Verburg, zet haar handtekening.
Wij kunnen van start om de theorie in de praktijk te gaan testen.

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.